Terms and Conditions

artikel 1 Algemeen
1. Snijders Advocaten B.V. is een besloten vennootschap. Snijders Advocaten B.V. is statutair gevestigd te ‘s-Hertogenbosch

artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van alle andere voorwaarden, van toepassing op iedere opdracht tussen Snijders Advocaten B.V. en een opdrachtgever. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele nadere of aanvullende opdrachten van een opdrachtgever.
2. Deze voorwaarden zijn bedongen ten behoeve van de directie, de advocaten, de werknemers en de hulppersonen van Snijders Advocaten B.V.. Genoemde partijen kunnen derhalve allen een beroep doen op de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen.

artikel 3 Opdracht
1. Een opdracht wordt geacht te zijn gegeven aan en te zijn aanvaard door Snijders Advocaten B.V., ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever mocht zijn dat een opdracht door één of meer bepaalde personen zal worden uitgevoerd.
2. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Snijders Advocaten B.V. kan in elke stand van de opdracht een financieel voorschot vragen alvorens tot uitvoering van een opdracht over te gaan. Eerst na betaling van het voorschot zal alsdan verdere uitvoering worden gegeven aan de opdracht.
4. Snijders Advocaten B.V. is te allen tijde, daaronder begrepen in het geval van niet tijdige betaling van declaraties, gerechtigd de (verdere) uitvoering van een opdracht te staken.

artikel 4 Uitvoering van de opdracht
1. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht, daaronder mede begrepen het niet uitvoeren daarvan, een gebeurtenis mocht voordoen die tot aansprakelijkheid van Snijders Advocaten B.V. mocht leiden, dan is deze steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Snijders Advocaten B.V. aanspraak geeft, vermeerderd met het ter zake geldende eigen risico.
2. In het geval de verzekeraar in voorkomend geval niet tot uitkering mocht overgaan of indien schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Snijders Advocaten B.V. beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. Bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, is - in afwijking van het bepaalde in lid 2 - de aansprakelijkheid gemaximeerd tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

artikel 5 Opdrachtgever en vrijwaring
1. Snijders Advocaten B.V. voert opdrachten uitsluitend uit ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van verrichte werkzaamheden of aan de wijze waarop al dan niet uitvoering aan de opdracht is gegeven.
2. Opdrachtgever zal Snijders Advocaten B.V. vrijwaren voor vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met de door Snijders Advocaten B.V. ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
3. Snijders Advocaten B.V. is niet gehouden tot het aanbrengen van een zaak dan wel het verschijnen in het geding, indien opdrachtgever niet tijdig het verschuldigde griffierecht aan Snijders Advocaten B.V. voldoet. Voor de eventuele schade die hier het gevolg van is, is Snijders Advocaten B.V. op géén enkele wijze aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Snijders Advocaten B.V.
artikel 6 Hulppersonen
1. Een aan Snijders Advocaten B.V. gegeven opdracht houdt de bevoegdheid in om ter keuze van Snijders Advocaten B.V. hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
2. Snijders Advocaten B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersonen, behoudens opzet of grove schuld van Snijders Advocaten B.V.

artikel 7 Betaling
1. Declaraties van Snijders Advocaten B.V. zijn veertien dagen na factuurdatum opeisbaar en moeten zonder beroep op opschorting of verrekening worden voldaan.
2. In geval opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen dan is opdrachtgever aan opdrachtnemer buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt:
a) Voor zover opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt opdrachtnemer aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijk incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten, voor zover het openstaande bedrag -na het intreden van het verzuim - niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door opdrachtnemer wordt voldaan.
b) Voor zover opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt opdrachtnemer aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van EUR 75,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.
3. Indien de opdrachtgever griffierecht verschuldigd is wegens een procedure, dan dient hij er zorg voor te dragen dat dit verschuldigde bedrag na ontvangst van de betreffende nota terstond voldaan wordt. Bij gebreke van tijdige voldoening zal dit processuele consequenties hebben, die volledig voor rekening en risico van opdrachtgever komen.

artikel 8 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op de tussen Snijders Advocaten B.V. en haar opdrachtgever gesloten overeenkomsten, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, alsmede op de daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen uit welken hoofde ook, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien de opdrachtgever zich buiten Nederland mocht bevinden.
2. Behoudens een met de opdrachtgever overeengekomen arbitrage- of bindend adviesbeding, zullen geschillen tussen partijen, ook die uit onrechtmatige daad, uitsluitend worden beslecht door de rechter in de vestigingsplaats van Snijders Advocaten B.V., tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

artikel 9 Strekking en interpretatie
1. Indien deze voorwaarden in een andere taal ter beschikking worden gesteld, is bij enig verschil van inhoud, strekking of interpretatie de Nederlandse tekst daarvan bepalend.

artikel 10 Vindplaats en toepasselijke versie
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie respectievelijk de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de opdracht.